Ngày thành lập HK và Lịch trình Ngày Độc lập Hoa Kỳ năm 2024

Thời gian hoạt động thị trường (GMT+3 / MT4 và MT5)

Instrument
3rd July (Wed)
4th July (Thu)

Kim loại quý

Giờ bình thường

Đóng sớm
@20:15

BRENT

Giờ bình thường

Đóng sớm
@20:15

WTI

Giờ bình thường

Đóng sớm
@20:15

JP225

Đóng sớm
@20:15

Đóng sớm
@20:00

SPX500

Đóng sớm
@20:15

Đóng sớm
@20:00

NAS100

Đóng sớm
@20:15

Đóng sớm
@20:00

US30

Đóng sớm
@20:15

Đóng sớm
@20:00

*Tất cả các sản phẩm khác sẽ được giao dịch theo giờ bình thường.