Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản trong bối cảnh giao dịch CFD (Hợp đồng chênh lệch) bao gồm việc đi sâu vào các yếu tố kinh tế, tài chính cũng như các yếu tố định tính và định lượng khác có thể tác động đến giá trị của tài sản cơ bản mà CFD đại diện. Không […]